0){ $QueryString .= "&tid=".$TipoNoticia_ID; $WHERE .= " AND tbNoticia.TipoNoticia_ID = ".$TipoNoticia_ID." "; $PA = " SELECT Nombre"; $PA .= " FROM tbTipoNoticia "; $PA .= " WHERE tbTipoNoticia.TipoNoticia_ID=".$TipoNoticia_ID; $PA .= " AND tbTipoNoticia.bActivo= 1 "; $PA .= " LIMIT 1"; $resultadoTipo = ExecPA($PA); $NumTipos = mysql_affected_rows(); if($NumTipos>0){ $TipoTitulo = stripslashes(ValorCelda($resultadoTipo, 0, "Nombre")); if(strlen($TipoTitulo)>0){ $TipoTitulo = str_replace(" ","",$TipoTitulo); } $strHtmlBuscando .= " del tipo ".$TipoTitulo.""; $strHtmlBuscandoTitulo .= " del tipo ".$TipoTitulo.""; } } $Texto = addslashes(sparametro("Texto")); if(strlen($Texto)>0){ $QueryString .= "&Texto=".$Texto; $strHtmlBuscando .= " con texto '".$Texto."' "; $strHtmlBuscandoTitulo .= " con texto '".$Texto."' "; // Corto el texto por los espacios para poder hacer un AND $tok = strtok ($Texto," "); $i=0; $subWHERE = ""; While($tok) { $subWHERE[0][$i] = "UPPER(tbNoticia.Titulo) LIKE '%".addslashes(strtoupper($tok))."%'"; $subWHERE[1][$i] = "UPPER(tbNoticia.Subtitulo) LIKE '%".addslashes(strtoupper($tok))."%'"; $subWHERE[2][$i] = "UPPER(tbNoticia.Texto) LIKE '%".addslashes(strtoupper($tok))."%'"; $subWHERE[3][$i] = "UPPER(tbNoticia.Fuente) LIKE '%".addslashes(strtoupper($tok))."%'"; $tok = strtok (" "); $i++; } // Ahora tengo que recorrer lo que viene para montar el where If(is_array($subWHERE)){ $WHERE .= " AND (("; Foreach($subWHERE as $key => $value){ If(is_array($value)){ If($key != 0){ $WHERE .= ") OR ("; } Foreach($value as $key2 => $value2){ If($key2 == 0){ $WHERE .= " ".$value2; }Else{ $WHERE .= " AND ".$value2; } } } } $WHERE .= "))"; } } $strFecha = addslashes(sparametro("Fecha")); if(strlen($strFecha)>0){ $intFecha = fechaUnix($strFecha); if($intFecha != -1 && $intFecha !=""){ $WHERE .= " AND tbNoticia.Fecha>= ". $intFecha." " ; $QueryString .= "&Fecha=".stripslashes($strFecha); $strHtmlBuscando.= " desde \"".stripslashes($strFecha)."\""; $strHtmlBuscandoTitulo .= " desde '".stripslashes($strFecha)."'"; } } $strHtmlResultado = $MetaTitulo." ".$strHtmlBuscando."."; //Contar... $PA = " SELECT tbNoticia.Noticia_ID"; $PA .= " FROM tbNoticia INNER JOIN tbTipoNoticia ON tbNoticia.TipoNoticia_ID = tbTipoNoticia.TipoNoticia_ID"; $PA .= " WHERE 1=1"; $PA .= " AND tbNoticia.bActivo= 1 "; $PA .= " AND tbTipoNoticia.bActivo= 1 "; $PA .= " AND tbTipoNoticia.TipoNoticia_ID NOT IN(75, 76) "; $PA .= $WHERE; $resultadoTOTAL = ExecPA($PA); $NumElementosTOTAL = mysql_affected_rows(); //Select... $PA = " SELECT tbNoticia.Noticia_ID, tbNoticia.TipoNoticia_ID, tbNoticia.Fecha, "; $PA .= " tbNoticia.Titulo, tbNoticia.Subtitulo, tbNoticia.Texto, tbNoticia.Fuente,"; $PA .= " tbTipoNoticia.Nombre Tipo "; $PA .= " FROM tbNoticia INNER JOIN tbTipoNoticia ON tbNoticia.TipoNoticia_ID = tbTipoNoticia.TipoNoticia_ID"; $PA .= " WHERE 1=1"; $PA .= " AND tbNoticia.bActivo= 1 "; $PA .= " AND tbTipoNoticia.bActivo= 1 "; $PA .= " AND tbTipoNoticia.TipoNoticia_ID NOT IN(75, 76) "; $PA .= $WHERE; $PA .= " ORDER BY tbNoticia.bDestacado DESC, tbNoticia.Orden ASC, tbNoticia.Fecha DESC, tbNoticia.Noticia_ID DESC "; $PA .= " LIMIT ".LIMITE_RESULTADOS_NOT; $resultado = ExecPA($PA); $NumElementos = mysql_affected_rows(); if($NumElementos>0){ $RegPag = REGPAG_RESULTADOS_NOT; $inicio = intval(parametro("inicio")); $final = $inicio+$RegPag; if($final>$NumElementos){ $final=$NumElementos; } if($NumElementos==1){ $strHtmlResultado .= "
Se ha encontrado ".$NumElementos." noticia.
"; }else{ if($NumElementosTOTAL>$NumElementos){ $strHtmlResultado .= "
Se han encontrado ".$NumElementos." noticias.
"; $strHtmlResultado .= "Se listan del ".($inicio+1)." al ".$final." de las ".LIMITE_RESULTADOS_NOT." primeras ocurrencias (total: ".$NumElementosTOTAL.")."; }else{ $strHtmlResultado .= "
Se han encontrado ".$NumElementos." noticias.
"; $strHtmlResultado .= "Se listan del ".($inicio+1)." al ".$final."."; } } $strHtml .= "
\n"; $strHtml .= " "; $strHtml .= "
"; if($NumElementos>$RegPag){ // Numero de páginas $strHtmlPaginador .= "
"; for($pag=0;$pag<($NumElementos/$RegPag);$pag++){ if($inicio==($pag*$RegPag)){ $strHtmlPaginador .= "".($pag+1).""; }else{ $strHtmlPaginador .= "".($pag+1).""; } } $strHtmlPaginador .= "
"; $strHtmlPaginador .= "
"; $strHtmlPaginador .= "
"; } }else{ $strHtml .= maquetarNegativo("No se han encontrado elementos en esta búsqueda."); } /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Cabecera($MetaTitulo.$strHtmlBuscandoTitulo,$arrayJs,$arrayCSS,$SeccMenu,$bGMaps); ?>

Estás en: Noticias

Resultado de la búsqueda

".$strHtmlResultado."

"; ?>
 

Buscador de noticias